Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RECORDATORI DE LA NETEJA I TANCAMENT DE LES PARCEL·LES, PAVIMENTACIÓ DE LES VORERES, TANQUES VEGETALS I EL TRACTAMENT DE LA PROCESSIONÀRIA

DIJOUS 23 NOVEMBRE 2023

L’Ajuntament recorda que és obligació de les persones propietàries de finques i parcel·les, mantenir-les netes i en condicions de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant-ne els matolls, les males herbes i les escombraries que puguin incidir en la propagació d’incendis o fomentar l’aparició o difusió de plaques o rosegadors.   

Demanem col·laboració i responsabilitat a les persones propietàries que han de netejar i mantenir en bones condicions els solars i tanques durant tot l’any, i en especial abans del període estival, pel bé de tothom, així com l’obligació de tancar les parcel·les i pavimentar les voreres.

Neteja de solars: 

Els propietaris de solars han de dur a terme els treballs necessaris per retirar les herbes i maleses, runa, brossa, residus sòlids urbans o residus industrials de qualsevol tipus, que puguin incidir en la propagació d’incendis o fomentar l’aparició o difusió de plagues o rosegadors, mentre no s’hi practiquin obres de nova construcció, per raons de salubritat,  seguretat pública i ornament públic.

Tancament de solars i pavimentació de les voreres: 

Els propietaris de solars hauran de mantenir-los tancats mentrestant no es practiquin obres de nova construcció, per raons de seguretat o salubritat i ornat públic, segons s’estableix a l’ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de solars i execució de la pavimentació de la vorera al municipi d’Olius.

 

ZONA
(qualificació urbanística)

ALÇADA MÀXIMA
(des de la rasant del carrer)

COTA MATERIAL MASSÍS (MÀXIM)

MATERIALS

 

 

 

 

 

 

clau 4

1,80m

0,80m

S'acabaran amb reixes metàl·liques, de fusta, PVC o altres materials que conformin la tanca, en la part superior, de manera discontinua. També s'admet la tela metàl·lica amb vegetació d'arbust

 

clau 5

1,60m

0,80m

Vegetals o reixa. Es prohibeixen expressament les marquesines sobre la porta d'entrada de la tanca.

En cas de contenció de terres s'estarà al que disposa l'article 26. en aquest cas les tanques a vials no poden superar en cap punt l'alçària d'1m de material opac, mantenint la mitjana de 0,80m en cada tram. La resta, fins als 1,60m, serà vegetal o de reixa.

clau 6

1,60m

0,80m

Vegetals o reixa. Es prohibeixen expressament les marquesines sobre la porta d'entrada de la tanca.

En cas de contenció de terres s'estarà al que disposa l'article 26. en aquest cas les tanques a vials no poden superar en cap punt l'alçària d'1m de material opac, mantenint la mitjana de 0,60m en cada tram. La resta, fins als 1,60m, serà vegetal o de reixa.

clau 7 (zona industrial)

2,00m

0,8m

Vegetal sobre suport de reixat metàl·lic

 

 

No s’admeten el acabats amb elements punxents, o que puguin provocar ferides a les persones o als animals. Tampoc s’admeten els acabats amb canyissos, tela d’ombra o altres materials que no donin suficient ornat a l’obra.

 

Els propietaris de solars hauran de realitzar les obres de pavimentació de la vorera en el tram de façana mentrestant no es practiquin obres de nova construcció, per raons de seguretat i ornament públic.

 

Les voreres es regulen a l’art. 12 de l’Ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de solars i execució de la pavimentació de la vorera al municipi d’Olius:

 

A la part antiga del sòl residencial del Pi de Sant Just:

- L’acabat de vorera serà amb formigó remolinat.

- Es deixaran juntes de retracció cada 5 metres lineals per evitar fissures posteriors.

- Si es possible es mantindran les peces de pedra de país com a límit de vorera. Si s’haguessin de substituir seran de pedra.

 

A l’ampliació del sòl residencial del Pi de Sant Just:

- Sobre la solera de formigó existent es col·locaran les peces de formigó de color gris del mateix model que les instal·lades per CIOSA a les zones verdes. 

 

Tanques vegetals: 

La vegetació no pot envair la via pública. 

La capçada dels arbres, podrà sobresortir dels límits verticals de la parcel·la de manera que: 

  • Mantinguin una alçada mínima de 2,5 m. per no molestar el trànsit de vianants per les voreres.
  • No poden impedir el trànsit de camions i/o ocasionar-los desperfectes.
  • No poden impedir la correcta il·luminació de la via pública, del enllumenat públic. 

Processionària del Pi (art. 7 de l’Ordenança especial reguladora de la neteja, tancament de solras i execició de la pavimentació de la vorera al municipi d’Olius): 

Els propietaris de les parcel·les urbanes amb arbres de la família de les coníferes i especialment de les espècies Pinus Nigra (Pinassa), Pinus Silvestris (Rajolet, Roig) Pinus Halepensis (Blanc), hauran de fer un tractament contra la plaga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) entre els mesos de setembre, octubre i novembre. 

Hauran d’acreditar mitjançant un certificat o factura de l’empresa corresponent, que el tractament s’ha efectuat. 

Quan pertany a una persona la propietat d'un solar o construcció i a una altra la seva possessió, l'obligació recaurà sobre aquella que en tingui la possessió del solar. 

 

LA TEVA ACCIÓ MILLORA EL NOSTRE POBLE, CUIDA’L!

Fitxers adjunts