Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recordatori que cal mantenir, en tot moment, les parcel·les netes i en les adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients

DILLUNS 20 JUNY 2022

Es recorda que d’acord amb el disposat al text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les, en tot moment, netes i en les adequades condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients.

Així mateix, l’Ordenança municipal especial reguladora de la neteja, tancament de solars i execució de la pavimentació de la vorera al municipi d’Olius estableix que els propietaris dels solars i construccions hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. S’entén per condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, la neteja de la vegetació espontània i altres tipus de residus, a l’objecte d’evitar o disminuir els perills i perjudicis als veïns que es puguin ocasionar per possibles incendis o per l’aparició de rosegadors, o altres plaques.

La normativa vigent habilita l’Ajuntament perquè, en cas d’incompliment, requereixi formalment a les persones propietàries, la necessitat de mantenir les seves parcel·les i solars en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic atorgant-los un termini adequat i amb l’advertiment d’execució subsidiària, amb càrrec a la propietat, per part de l’Ajuntament en cas de persistència de l’incompliment i amb la possibilitat d’aplicar multes coercitives (entre 300 i 3.000 euros) si la urgència de l’actuació ho requereix, a més de iniciar-se el corresponent procediment sancionador per incompliment de la normativa amb multes que poden anar entre els 600 i els 1.500 euros.

Per tot l’esmentat, es recorda de l’obligació de mantenir els solars nets durant tot l’any, si bé durant la segona quinzena de juny els serveis tècnics de l’Ajuntament procediran a revisar les parcel·les per detectar possibles incompliments.

Esperant la col·laboració de tots els veïns ja que la salubritat i la prevenció d’incendis són cabdals.

Fitxers adjunts